Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HRS geluid licht video vof  

Artikel 1: toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op grond waarvan HRS  geluid licht video zaken verhuurt of levert en/of diensten of werkzaamheden verricht.  Op deze voorwaarden kan door een ieder die door HRS geluid licht video ter uitvoering  van de overeenkomst worden ingeschakeld, een beroep worden gedaan. De  wederpartij van HRS geluid licht video wordt hierna aangeduid als ‘opdrachtgever’.  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk  zijn overeengekomen tussen HRS geluid licht video en de opdrachtgever en gelden  alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Voorwaarden van de opdrachtgever  worden door HRS geluid licht video niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke,  schriftelijke acceptatie daarvan door HRS geluid licht video.  

Artikel 2: de wederzijdse verplichtingen van de partijen  

Verplichtingen van HRS geluid licht video:  

HRS geluid licht video verplicht zich ertoe om de overeenkomst naar haar beste  vermogen en overeenkomstig de bepalingen daarvan, uit te voeren.  Verplichtingen van de opdrachtgever:  

De opdrachtgever dient klachten ten aanzien van apparatuur direct na ontdekking  te melden. Indien geen klachten worden geuit, geldt tussen partijen dat de  apparatuur in perfecte staat verkeert en onbeschadigd is, behoudens waar het gaat  om elementen die door de opdrachtgever na zorgvuldig onderzoek niet hadden  kunnen worden ontdekt.  

De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor vergunningen en toestemming van  derden die nodig zijn, waaronder auteursrechten. De kosten voor BUMA, STEMRA  en SENA rechten zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.  De opdrachtgever dient zich in het algemeen als een redelijke opdrachtgever te  gedragen en gevolg te geven aan redelijke aanwijzingen van HRS geluid licht video.  

Artikel 3: samenwerking tussen partijen  

Partijen verplichten zich jegens elkaar tot een zodanige samenwerking dat de door HRS  geluid licht video te leveren prestatie zonder problemen kan geschieden en leidt tot een  uitvoering van de overeenkomst die in overeenstemming is met hetgeen tussen  partijen is overeengekomen.  

Artikel 4: risico en schadevergoeding  

Het risico van de te verhuren apparatuur alsmede van de zaak die door HRS geluid licht  video in eigendom wordt overgedragen, is in ieder opzicht voor rekening van de  opdrachtgever vanaf het moment dat de betreffende zaak door HRS geluid licht video  uit handen wordt gegeven.  

Indien de zaak in beschadigde toestand wordt geretourneerd, is de opdrachtgever aan  HRS geluid licht video de bij derden te maken kosten van herstel verschuldigd, of,  indien HRS geluid licht video zelf tot herstel overgaat, de kosten van de tarieven die zij  normaal gesproken aan derden in rekening zou brengen. Indien herstel niet mogelijk  is, is de opdrachtgever de kosten voor vervanging door een nieuwe zaak verschuldigd. 

HRS geluid licht video is slechts aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die  voorvloeit uit het niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst. Indien HRS geluid  licht video jegens de opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten of jegens hem  onrechtmatig heeft gehandeld, is de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de  

hoogte van de met de opdrachtgever voor de betreffende verhuur en/of dienst  overeengekomen prijs. Voor de opdrachtgever die de voorschriften uit artikel 2 niet  heeft nageleefd, vervalt het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te  vorderen.  

Artikel 5: verhuur  

Ingeval van niet tijdige retournering zal HRS geluid licht video gerechtigd zijn de  verschuldigde huurprijs voor elke overschrijdingsdag of gedeelte daarvan te verhogen.  Het is de opdrachtgever verboden:  

het gehuurde aan derden in bruikleen af te staan, het te bezwaren, te verhuren, te  verkopen of op andere wijze te vervreemden;  

het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of anderszins te bewerken;  enige reparatiehandeling aan het gehuurde uit te voeren;  

het gehuurde bloot te stellen aan agressieve stoffen of aan weersinvloeden;  het gehuurde te laten opstellen en/of te bedienen door ondeskundig personeel;  het gehuurde zodanig te verbinden met andere zaken, dat het roerende karakter  van het gehuurde verloren gaat.  

Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring  van het gehuurde dient direct na ontdekking door de opdrachtgever aan HRS geluid  licht video te worden gemeld. De huurder is in deze gevallen verplicht de  overeengekomen huurprijs te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd,  beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Daarnaast heeft HRS geluid  licht video het recht een schadevergoeding in rekening te brengen.  

Artikel 6: betaling en kosten  

De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Zodra de  betaaltermijn verstrijkt, raakt de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling  noodzakelijk is, in verzuim, en wordt hij vanaf de vervaldatum over het opeisbare  bedrag een rente verschuldigd naar rato van 2% per maand tot de voldoening. De  

opdrachtgever heeft nooit enig recht op verrekening of opschorting jegens HRS geluid  licht video.  

De opdrachtgever is aan HRS geluid licht video alle gerechtelijke en buitengerechtelijke  verschuldigd, ook voor zover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de  wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De  buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van  voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een  minimum van €250.  

Artikel 7: annulering  

De opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst tot verhuur of het verrichten  van diensten te annuleren. Vindt annulering plaats eerder dan 7 dagen voor de datum  van de overeengekomen prestatie, dan is de opdrachtgever een bedrag van 75% over  

de overeengekomen prijs verschuldigd. Vindt annulering plaats binnen 7 dagen voor de  datum van de overeengekomen prestatie, dan blijft de opdrachtgever de  overeengekomen prijs verschuldigd.  

De financiële verplichtingen van HRS geluid licht video jegens derden, verband  houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door HRS geluid licht video  moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen  en/of ingehuurde apparatuur of personeel, zullen eveneens volledig aan de  opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 8: einde van de huur  

De huur eindigt na afloop van de overeengekomen termijn.  

Artikel 9: eigendomsvoorbehoud  

HRS geluid licht video blijft eigenaar van alle aan de opdrachtgever afgeleverde zaken,  totdat de opdrachtgever:  

de koopprijs voor al deze zaken geheel heeft voldaan en  

alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die HRS geluid licht  video ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de  desbetreffende overeenkomsten en  

de vorderingen heeft voldaan die HRS geluid licht video op hem mocht verkrijgen  indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn  verplichtingen jegens HRS geluid licht video.  

Opdrachtgever mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele  wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van HRS geluid licht  video. Indien een derde de zaak voor de opdrachtgever onder zich heeft, is de  opdrachtgever, indien hij jegens HRS geluid licht video tekort schiet, verplicht om de  naam en het adres van die derde mede te delen en mag HRS geluid licht video aan die  derde berichten dat deze de zaak voortaan voor HRS geluid licht video moet houden.  

Artikel 10: toepasselijk recht  

Op alle overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse  recht van toepassing.